LEEF! en kunstzinnige vorming

LEEF! en kunstzinnige vorming2018-12-11T11:16:03+00:00

Het programma LEEF! is een rode draad in ons dagprogramma. LEEF! staat voor:

Leven;
Een ontdekkingstocht met God,
Een avontuur met elkaar,
Filippenzen 2:5 ‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.’

Met de Bijbel en het christelijk geloof als uitgangspunt, beoogt het programma LEEF! de totale ontwikkeling van het kind naar ziel, lichaam, verstand en geest te stimuleren.
Vanuit de principes voorleven, naleven, uitleven, meeleven en beleven, biedt LEEF! handvatten aan de pedagogisch medewerksters waarmee zij het leven met God als vanzelf kunnen overdragen aan uw kind.

Met het programma LEEF! wordt gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, geestelijke vorming, taalontwikkeling, voorbereidend rekenkundig inzicht, de motorische ontwikkeling en vaardigheden die passen bij de leeftijd van uw kind.
Bij de themaprogramma’s wordt gebruik gemaakt van de serie B-boekjes en knieboeken met de bijbehorende DVD’s. Dit programma heeft duidelijke themadoelen, doelgerichte activiteiten en houdt rekening met het dagschema van de verschillende leeftijdsgroepen.

Dit programma heeft een basis van 4 bijbelse thema’s: God houdt van je, God zorgt voor je, God helpt je en God is bij je.

Bij ARTKIDZ zal aan de hand van de methode LEEF! en de bijbehorende B-boekjes gewerkt gaan worden in een themacyclus van 4 weken. Vanuit de methode LEEF! wordt het christelijke thema aan basis vormgegeven. Wij koppelen dit aan een regulier thema. Hierbij kan je denken aan Noch/kleuren of dieren, 5 broden en 2 vissen/rupsje nooit genoeg, Nehemia/bouwen, Ruth/eten en drinken, de 4 vrienden/ziek en gezond. We proberen altijd thema’s bij elkaar te zoeken die raakvlak met elkaar hebben en elkaar versterken in uitleg en uitwerking. De thema’s zullen we elke week vanuit een ander kunstaspect belichten; drama, dans, muziek, toneel, creatief/driedimensionale vorming. Uiteraard is er gedurende de dag ook de mogelijkheid om samen met de vriendjes en vriendinnetjes in de verschillende uitdagende hoeken van de groep te spelen.

Met dit programma wordt uw kind langzaam voorbereid op de basisschool. Uw kind maakt kennis met een dagopening en gebed, kringgesprekken, dagritmekaarten en een danklied als afsluiting van de dag.