LEEF! en thematisch werken

LEEF! en thematisch werken2018-12-11T11:16:04+00:00

Het programma LEEF! is een rode draad in ons dagprogramma.  LEEF! staat voor:

L
even;
Een ontdekkingstocht met God,
Een avontuur met elkaar,
Filippenzen 2:5 ‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.

Met de Bijbel en het christelijk geloof als uitgangspunt, beoogt het programma LEEF! de totale ontwikkeling van het kind naar ziel, lichaam, verstand en geest te stimuleren.
Vanuit de principes voorleven, naleven, uitleven, meeleven en beleven, biedt LEEF! handvatten aan de pedagogisch medewerksters waarmee zij het leven met God als vanzelf kunnen overdragen aan uw kind.

Met het programma LEEF! wordt gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, geestelijke vorming, taalontwikkeling, voorbereidend rekenkundig inzicht, de motorische ontwikkeling en vaardigheden die passen bij de leeftijd van uw kind.
Bij de themaprogramma’s wordt gebruik gemaakt van de serie B-boekjes en knieboeken met de bijbehorende DVD’s. Dit programma heeft duidelijke themadoelen, doelgerichte activiteiten en houdt rekening met het dagschema van de verschillende leeftijdsgroepen.

Dit programma heeft een basis van 4 bijbelse thema’s: God houdt van je, God zorgt voor je, God helpt je en God is bij je. Binnen deze bijbelse thema’s zijn onderwerpen uitgewerkt die aansluiten op de belevingswereld van het kind, zoals feest vieren, vervoersmiddelen, reizen en onderweg zijn, samen spelen, kleding, muziek maken, bouwen, dieren, een baby, jaloers zijn, alleen zijn, etc.
Elk thema heeft een koffer met een spannende inhoud, die aanleiding geeft tot activiteiten.
Rond deze thema’s worden themahoeken ingericht, knutselwerkjes gemaakt, spelen we spelletjes, bewegen we met elkaar en zingen we liedjes. Er wordt extra aandacht gegeven aan de taalontwikkeling door voorlezen, kringgesprekken, woordenlijsten, praatplaten en de bijbehorende DVD’s.

Met dit programma wordt uw kind langzaam voorbereid op de basisschool. Uw kind maakt kennis met een dagopening en gebed, kringgesprekken, dagritmekaarten en een danklied als afsluiting van de dag.