Pedagogische doelen

Pedagogische doelen2018-12-11T11:16:04+00:00

De vier basisdoelen zoals opgesteld door professor J.M.A. Riksen-Walraven in de Wet kinderopvang vormen voor ons het uitgangspunt. Deze basisdoelen zijn gericht op de ontwikkeling van uw kind tot een zelfstandig en evenwichtig persoon. Onze pijlers sluiten hier goed op aan: ieder kind is kostbaar, ieder kind hoort erbij, ieder kind is uniek en ieder kind draagt bij.

Emotionele veiligheid – Kijk, ik mag er zijn                                                                                                                                                                           Ieder kind is kostbaar
Een kind dat zich veilig voelt, voelt zich goed en heeft energie om te leren en zich te ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dat uw kind zich bij ons en zijn groepsgenootjes thuis en op zijn gemak voelt. De pedagogisch medewerksters zijn voorspelbaar en consistent in hun handelingen, geven structuur, duidelijke grenzen en rituelen, waardoor uw kind binnen veilige kaders zijn of haar eigen tempo kan volgen. Hierdoor krijgt het zelfvertrouwen en een gevoel van grip op de wereld.
Uw kind heeft een eigen stamgroep met vaste pedagogisch medewerksters en kinderen. Dit geeft een gevoel van herkenning en van samen zijn. ‘Ik ben ik en jij bent jij, samen zijn wij wij.’ Zo leert uw kind andere kinderen kennen en is het gemakkelijker om samen te spelen. Dit geeft een vertrouwd gevoel.
Als er een pedagogisch medewerkster niet is door ziekte of vakantie zal zij door een vaste invalkracht worden vervangen. Hierdoor blijft er altijd een bekend gezicht op de groep.
Het dagprogramma voor baby’s wordt zoveel mogelijk afgestemd met het dagritme dat thuis gevolgd wordt. Dit geeft regelmaat en voorspelbaarheid. Ook de dreumesen en peuters wordt regelmaat en voorspelbaarheid geboden door een vast dagritme en terugkerende rituelen. Gedurende de dag wordt er benoemd wat we nu doen en gaan doen. Zo weet uw kind wat gaat komen, wat er van hem of haar wordt verwacht en wat hij of zij van de pedagogisch medewerkster kan verwachten. De pedagogisch medewerkster heeft hierbij oog voor uw kind en speelt in op de verbale en non-verbale communicatie van uw kind.

Sociale competenties – Kijk, we doen het samen                                                                                                                                                                   Ieder kind hoort erbij
Uw kind neemt deel aan een groep waarin gezamenlijke activiteiten worden aangeboden zoals samen in de kring zitten, eet- en drinkmomenten aan tafel en samen vrij spelen. Zo zijn er veel situaties waarin uw kind in hoog tempo sociale ervaringen op gaat doen. Uw kind kan hierbij rekenen op sociale ondersteuning van de pedagogisch medewerkster. De pedagogisch medewerkster stuurt de kinderen in hun onderlinge communicatie, waardoor ze elkaar geen pijn doen of storen, maar juist plezier met elkaar kunnen hebben. Uw kind zal worden gestimuleerd om samen dingen te ondernemen, spelletjes te doen, samen te spelen en te delen, hulp te vragen en elkaar te helpen. Dit gaat samen met het geloofsleven; uw kind leert te dienen en te ontvangen, van andere kinderen en de pedagogisch medewerksters. Er wordt met liefde en respect omgegaan met uw kind, waarbij we rekening houden met zijn of haar niveau.

Ontwikkelen van persoonlijke competenties                                                                                                                                                                               Ieder kind is uniek
Kinderen leren met hun handen, hoofd en hart. Situaties en kansen worden zoveel mogelijk aangegrepen om de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkelen van talenten te stimuleren. Dit betekent dat uw kind ruimte krijgt om zijn of haar eigen identiteit te ontdekken, om weerbaarheid, zelfvertrouwen en eigenwaarde op te bouwen en om creativiteit en flexibiliteit te ontwikkelen om te kunnen omgaan met verschillende situaties. Uw kind leert wie hij of zij is, wat hij of zij kan, welke interesses hij of zij heeft en welke vaardigheden er nodig zijn in bepaalde situaties.

Cognitieve competenties – Kijk, ik voel denk en ontdek
Kinderen willen de wereld begrijpen en verruimen hun wereld door te ontdekken. Al spelend leert en ontdekt uw kind de wereld om zich heen. Horen, zien, ruiken, voelen, proeven; alle zintuigen worden hierbij gebruikt. Deze ontdekkingen worden benoemd zodat uw kind verbanden leert leggen tussen oorzaak en gevolg. Hierbij benoemt de pedagogisch medewerkster de emoties die ze bij uw kind ziet, zodat uw kind grip krijgt op zijn of haar gevoelswereld. Uw kind wordt gemotiveerd en gestimuleerd om samen te spelen of juist geconcentreerd alleen te spelen en daarbij vast te houden aan een plan.

Motorisch-zintuigelijke competenties – Kijk, ik kan het zelf, het lukt me
Jonge kinderen hebben een aangeboren drang om dingen zelf te doen. De grove en fijne motoriek wordt geoefend en gestimuleerd. We maken samen plezier met bewegingen en muziek, waardoor uw kind zich grove en fijne bewegingen spelenderwijs eigen maakt.

Taal en communicatieve competenties – Luister ik kan het zelf zeggen
Zelfs de jongste kinderen hebben vaardigheden om zich kenbaar te maken, met geluidjes, gebaren, kijken en oogcontact. Naarmate uw kind ouder wordt, breidt dit zich verder uit naar taal. Door de taal leert het de wereld om zich heen beter kennen. Het leert gedachten, emoties en gevoel beter kennen doordat de pedagogisch medewerksters er woorden aan geven. Zo kan uw kind een verbinding maken tussen een woord en een concrete handeling, een ervaring of gevoel. Benoemen wat je ziet, zeggen wat je doet is een regel die de pedagogisch medewerkster constant voor ogen houden – ook bij de jongste kinderen.

Expressieve en beeldende competenties – Kijk, ik kan zingen, dansen en iets moois maken
Er is ruimte voor uw kind om zich op vele manieren te uiten. Gedurende de dag worden activiteiten aangeboden waarin de expressieve en beeldende competenties worden gestimuleerd. Hierbij kunt u denken aan samen zingen, muziek maken, drama en dansen. Maar ook samen creatief bezig zijn met verschillende materialen zoals verf, papier, potloden, etc.

Eigen maken van normen en waarden – Kijk, ik ben een lief, goed kind                                                                                                                             Ieder kind draagt bij
Jonge kinderen willen er graag bij horen en verlangen naar goedkeuring. Het eigen maken van normen en waarden is hierbij belangrijk. Onze maatschappij kent veel geschreven en ongeschreven regels. Wij helpen uw kind deze regels te leren kennen en ermee om te gaan, zowel praktisch (handelen), als emotioneel. Het leert voor zichzelf op te komen, emoties op een acceptabele manier te uiten, gevoelens als trots, schaamte, schuldgevoel te uiten, sorry te zeggen, te gehoorzamen aan anderen en zichzelf en respect te hebben voor elkaar.